First Year

RDS 421: Theories of Development

RDS 422: Basic Research Methods

Second Year

RDS 423: Economics and Development

RDS 424: Society and Development

Third Year

RDS 425: Governance and Development

Electives

RDS 410: Development Practices

RDS 410: Entrepreneurship

Fourth Year

RDS 426: Environment and Development

RDS 427: Planning and Project Management

मूल्याङ्कन ढाँचाः

७० अन्तिम परिक्षा र ३० आन्तरिक मूल्याङ्कन

आन्तरिक मूल्याङ्कन आन्तरिक परिक्षा (Mid-Term Examination)

अन्यमा क्षेत्र कार्य, समूह कार्य, मिनि प्रोजेक्ट, कक्षा प्रस्तुति आदि (कुनै दुइ) विषय अनुसार निर्धारण गर्ने ।

मूल्याङ्कन प्रकृया (२०+१०) हुने

विषयभित्रः

(क) अनिवार्य ४०० (अंग्रेजीः २००, नेपालीः १०० र नेपाल अध्ययनः १००)

(ख) मेजर १४०० (कुनै दुइ मेजर विषय ७०० र ७००)

(ग) इलेक्टिव २०० (मेजर वाहेकका अन्य दुई विषय १०० र १००)

विषयगत खाका

प्रथम बर्ष द्वितीय बर्ष तृतीय बर्ष चौथो बर्ष कैफियत
अ. अंग्रेजी अ. नेपाली अ. अंग्रेजी अ. नेपाल अध्ययन जम्मा पूर्णाङ्क २००० मा २०० पूर्णाङ्क अतिरिक्त मेजर (इलेक्टिव) र अतिरिक्त मेजर विषय सम्बन्ध मेजर विषयवाहेकका विद्धार्थी लागि । मेजर ७ सोधविधि वा एकाडेमिक राइटिङ्ग हुनुपर्ने
मेजर क (१) मेजर क (३) मेजर क (५) मेजर क (६)
मेजर क (२) मेजर क (४) मेजर ख (५) मेजर क (७)
मेजर ख (१) मेजर ख (३) इलेक्टिव मेजर ख (६)
मेजर ख (२) मेजर ख (४) इलेक्टिव मेजर ख (७)
५०० ५०० ५०० ५००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *